Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Beyond Fitness Coaching (En haar zuster ondernemingen Sustaynable en Fundamentals Academy) en een deelnemer, tenzij Beyond Fitness Coaching en de deelnemer voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 2: Definities

Beyond Fitness Coaching: bedrijf statutair gevestigd te Haarlem.

Cliënt: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een overeenkomst heeft afgesloten bij Beyond Fitness Coaching of 1 van aan Beyond Fitness Coaching gelieerde zuster ondernemingen Sustaynable en Fundamentals Academy

De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Beyond Fitness Coaching en de client.

Artikel 3: Tot stand komen overeenkomst

De overeenkomst tussen Beyond Fitness Coaching en de cliënt komt tot stand door middel van:
Het online aanmelden via het online formulier op de website van Beyond Fitness Coaching.

Nadat de cliënt op “bestelling afronden en betalen” heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.

De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Beyond Fitness Coaching worden overgedragen.

Een client heeft bij het online aanmelden het recht om aan Beyond Fitness Coaching mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de aanmelding. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Beyond Fitness coaching gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De cliënt garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Beyond Fitness Coaching heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.

Beyond Fitness Coaching verwerkt persoonsgegevens van de cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Beyond Fitness Coaching de persoonsgegevens voor de doeleinden:

Facturatie

Debiteurenadministratie

Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting

Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden

Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Beyond Fitness Coaching en/of diensten van aanverwante moeder- en zustermaatschappijen die te maken hebben met de diensten van Beyond Fitness coaching

Beyond Fitness Coaching mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

Artikel 4: Abonnementsgelden

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt minimaal 1 maand en is niet tussentijds opzegbaar.

De ingangsdatum wordt bepaald bij het starten. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.

De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Beyond Fitness Coaching de aanmelding heeft ontvangen.

De cliënt is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Beyond Fitness Coaching biedt de cliënt echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van elke maand bij vooruitbetaling te voldoen.

Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden bij overboeking per periode van minimaal 1 maand vooruit of elektronisch via het systeem van iDEAL. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL van toepassing.

De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van Beyond Fitness Coaching te zijn binnengekomen. Beyond Fitness Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. De cliënt krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de cliënt na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cliënt.

Beyond Fitness coaching is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cliënt te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.
De cliënt heeft geen recht op restitutie van (vooraf)betaalde gelden.

Artikel 5: Diensten en verplichtingen Partijen

Beyond Fitness Coaching levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op het gebied van gedrag, voeding, training en herstel.

De door Beyond Fitness Coaching te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

Doordat de diensten van Beyond Fitness Coaching online geleverd worden, kan Beyond Fitness Coaching niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

Beyond Fitness Coaching zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de cliënt ontvangen wordt.

Inbreuk op rechten van de cliënt dienen per e-mail gemeld te worden op info@beyondfitness.nl. Na de melding zal Beyond Fitness Coaching de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

De cliënt is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met een dienst van Beyond Fitness Coaching

De cliënt is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

De cliënt heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

De cliënt verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de cliënt zal worden aangepast.

De cliënt mag derden geen toegang verschaffen tot Beyond Fitness Coaching haar diensten via haar eigen registratie. Bij overtreding is de cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Beyond Fitness Coaching en derden, ten gevolge van de door de cliënt gedeelde informatie.

De Member gaat akkoord dat Beyond Fitness Coaching alle door de cliënt aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.

Beyond Fitness Coaching behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Beyond Fitness coaching te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de cliënt gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de cliënt gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de cliënt slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Beyond Fitness Coaching.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

Beyond Fitness Coaching is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

Beyond Fitness coaching is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Beyond Fitness Coaching geleverde diensten.

Beyond Fitness Coaching is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de cliënt zijn aangeleverd.

Beyond Fitness Coaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Beyond Fitness Coaching.

In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Beyond Fitness Coaching zou liggen, is de aansprakelijkheid van Beyond Fitness Coaching beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Beyond Fitness Coaching. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Beyond Fitness Coaching geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Personal Body Plan beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Beyond Fitness Coaching aan de cliënt in rekening is gebracht.

Zowel Beyond Fitness Coaching en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

Zowel Beyond Fitness Coaching en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cliënt en/of derden.

De cliënt is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Beyond Fitness Coaching indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.


Artikel 7: Beëindigen

Een lidmaatschap eindigt niet automatisch na verloop van de eventuele contractduur. Deze wordt telkens automatisch met 1 maand verlengd en is na de eventuele contractduur dus maandelijks opzegbaar.

De cliënt kan zijn/haar lidmaatschap niet tussentijds opzeggen.

Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:

a. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts

b. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht

c. De betalingsverplichting van de cliënt wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting

d. De einddatum van het lidmaatschap wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de client dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Beyond Fitness Coaching en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

Beyond Fitness Coaching verleent de client een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Beyond Fitness Coaching) recht om de producten en diensten van Beyond Fitness Coaching te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

Wanneer in een overeenkomst tussen Beyond Fitness Coaching en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Beyond Fitness Coaching wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

Het is de client uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Beyond Fitness Coaching te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Beyond Fitness Coaching.


Artikel 10: Communicatie

Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Beyond Fitness Coaching zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.

De client gaat ermee akkoord dat Beyond Fitness Coaching de client mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

De client gaat ermee akkoord dat Beyond Fitness Coaching of één van de aan haar gelieerde moeder- of zustermaatschappijen de client mag benaderen voor commerciële doeleinden. De client heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

Binnen de diensten van Beyond Fitness Coaching kunnen clienten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De client verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Beyond Fitness Coaching en beëindiging van de gebruikslicentie.

Het staat Beyond Fitness Coaching ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 11: Slotbepalingen

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Beyond Fitness Coaching is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Beyond Fitness Coaching en een client zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door het aangaan van een lidmaatschap verklaart de client de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

Beyond Fitness Coaching is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.